Algemene voorwaarden

 toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met de praktijk “Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding:

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid:

” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de ondersteuning of training. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat”  is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid:

Mijn advies en de ondersteuning van  ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering.  Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts

Regels rond een afspraak voor kinderen:

De ouder dient tijdens de onderwijsondersteuning telefonisch bereikbaar te zijn. Na de onderwijsondersteuning  is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind besproken in een evaluatiemoment. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering/afzeggen individuele les:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch, whats app of per e-mail. Tijdens het begeleiden van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Tarieven:

De tarieven staan op de website. Wijzigingen in het tarief worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. Dit kost dan het uurtarief/ half uurtarief

Betalingsvoorwaarden:

Voor de betaling ontvangt u een factuur met daarin de afgenomen lesuren. De factuur wordt aan het einde van iedere maand verzonden per e-mail, tenzij anders is afgesproken. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 7 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van K.E. Duckers-de Wit op rekeningnummer: NL46INGB0704651327

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat” genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is ” Leerlicht, onderwijsondersteuning op maat”  gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.